ONDERZOEKSGEBIED Onderzoek implementatie en beleidsvorming
PROGRAMMALIJN V Kosten en baten

Kosten en baten

De overheid en andere belanghebbende partijen hebben momenteel nog onvoldoende toegang tot praktisch toepasbare kennis om goed onderbouwd en toetsbare afwegingen te kunnen maken rondom ventilatiemaatregelen.

Zo is er nog onvoldoende duidelijk hoe investeringen in ventilatie en luchtreiniging (en de daarmee vermijdbare lasten/schade) ingrijpen op de bedrijfsvoering van de kernactoren in een maatschappelijke sector. Ook is onvoldoende bekend welke aspecten in de bedrijfsvoering in welke onderlinge samenhang moeten worden betrokken voor een evenwichtig beeld. Evenmin is voldoende helder hoe de bedrijfsvoering van kernactoren wordt beïnvloed door de doelen en belangen van andere actoren. Deze kennisvragen bestaan zowel op het niveau van de bedrijfsvoering van individuele organisaties als op het niveau van de bedrijfsvoering op sectorniveau.

Het uiteindelijke doel van deze programmalijn is om kennis te ontwikkelen die de overheid en andere betrokken stakeholders helpt om betere en beter onderbouwde afwegingen te maken. De kennisontwikkeling is, met andere woorden, gericht op het creëren van handelingsperspectief. Daarvoor is nodig dat bouwstenen, methoden en instrumenten die worden aangeboden aansluiten bij het referentiekader, de prioriteiten, kennis en competenties van de gebruiker. Ook moeten gebruikers worden ondersteund bij het interpreteren en gebruiken van kennis die in een situatie van pandemische dreiging onvermijdelijk incompleet en in ontwikkeling is. Stakeholderconsultatie en methodeontwikkeling om dit handelingsperspectief te creëren zijn onderdeel van de onderzoeksagenda voor de programmalijn.

Programmalijn V draagt hiermee bij aan kennishiaat D (Prioritering. In welke maatschappelijke sectoren is (investeren in) ventilatie als preventiemaatregel het hardst nodig en het meest effectief), en kennishiaat E (Proportionaliteit en kosten/baten van toepassing van ventilatie).

Contactpersonen

Drs. Menno Hinkema

Inhoudelijk trekker

Senior onderzoeker en consultant bij TNO (Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg), o.m. gespecialiseerd in o.m. de configuratie van zorgdiensten en het functioneel ontwerp van zorgvoorzieningen.

GERELATEERD NIEUWS

20/02/2024

Eerste rapportage programmalijn V

Lees de rapportage over instrumenten om de overheid en maatschappelijke partners te ondersteunen bij besluitvorming.

Lees meer

Deel deze pagina